DERGİ

Foto Muhabirleri Açısından Kişisel Verilerin Koruması

Av. Kübra Nur Aslan - Av. Sıla Ekmekçi  (Aydaş Liman Kurman Avukatlık Bürosu)

KİŞİSEL VERİ KORUNMASI NEDİR?

Veri koruması, Türkiye’nin gündemine ilk olarak 1981 yılında imzalanan Kişisel Verilerin Otomatik Olarak İşlemesine İlişkin Olarak Bireylerin Korunması Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi  ile girmiş olup daha sonrasında sözleşmede yer alan ilkeler doğrultusunda kanun yaratma hazırlığı başlamış ve nihayet Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili olarak 24/3/2016 tarihinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bu Kanun’un daha çok sorumlulukları ve yaptırımları içeren 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri ise yayımı tarihinden altı ay sonra 07.10.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Kanun hükümleri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilginin (Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası, Adres, Fotoğraf, Video kaydı vb) yani kısa adıyla kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

 

KANUN KİMLERİ KAPSIYOR?

Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanacaktır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; Kanun’un uygulanma esas ve usullerine ilişkin olarak ikincil mevzuat niteliğinde çeşitli yönetmelikler yayınlanacak olup kanunla ilgili kafa karışıklığına yol açan hususlar ile Kanun’un ne şekilde uygulanacağı çıkarılacak bu yönetmelikler neticesinde netleşecektir.

Bunun yanı sıra Kanun ile verilen görevleri yerine getirmek üzere öncelikle idari ve mali özerkliğe sahip Başbakanlık bünyesinde yer alan Kişisel Verileri Koruma Kurumu oluşturulacak olup Kurul ve Başkanlıktan oluşacak olan bu kurumun oluşumu henüz tam anlamıyla tamamlanmamıştır.

Kurum bünyesinde yer alacak olan Kişisel Verileri Koruma Kurul’u (Kurul) oluşturulduğunda ise görev ve yetkilerini bağımsız olarak yerine getirecek olup Kanunu’nun uygulanması ile ilgili düzenleyici işlemleri ve şikayetlere ilişkin işlemleri bu kurul gerçekleştirecektir.

 

FOTO MUHABİRLERİ AÇISINDAN BAKIŞ

Kişisel verilerin korunmasına gazeteciler ve fotoğrafçılar açısından baktığımızda elbette ki kişilerin özel hayatının mahremiyetinin ve özel verilerinin de korunması gerektiğini söylemeliyiz. Zira özel verilerin korunmasının, dijitalleşmenin, internetin, sosyal medyanın hayatın her alanına girmesi nedeniyle giderek daha çok önem kazandığı aşikardır.

 

KESİN R DÜZEMLEME YOK

Kanunun uygulanma usul ve esasları ile ilgili henüz yol gösterici bir düzenleme yapılmadığından net bir fikre kapılamasak da kanun tasarısına baktığımızda gazeteciler ile ilgili getirilmesi düşünülen sınırlamanın özünde  “kişisel verilerin sadece gazetecilik/topluma bilgi verme amacıyla lenip işlenmediğinin denetimi olacağını ifade edebiliriz. Yani yayın sahipleri veya temsilcileri ile bunların çalışanları olan gazeteciler ve foto muhabirleri tarafından sadece "gazetecilik amacıyla" veri işlenmesi halinin kabul görebileceğini düşünmekteyiz. Ancak tabi ki de bu sınırlamanın ve denetimin nasıl olacağı çıkarılacak yönetmeliklerle Kurul tarafından netleştirilecektir.

Topluma mal olmuş kişilerin verileri bazında baktığımızda ise; genel gazetecilik meslek kurallarının geçerli olacağını ifade edebiliyoruz. Zira, Kanun’da verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması durumunda Kanun’un uygulanmayacağı hükmüne yer vermektedir.

 

AYKIRI DAVRANMANIN YAPTIRIMLARI AĞIR

Kanun’a aykırı davranılması halinde uygulanacak olan idari ve cezai yaptırımların son derece ağır düzenlenmiştir. Zira Kanun, kişisel veri işlemesine karşın gerekli tedbirleri almayan ve Kanun ile yönetmeliklere aykırı davranan gerçek ve tüzel kişilere 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve 5.000 TL den 1.000.000 TL’ ye kadar idari para cezası verilmesini öngörmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili doğabilecek hukuki ve cezai ihtilaflarda mutlaka bir avukattan hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Bu köşe yazısı Aydaş Liman Kurman Avukatlık Bürosu avukatlarından Av. Kübra Nur Aslan tarafından hazırlanmış olup, genel bilgilendirme amacıyla yazılmıştır ve herhangi bir şekilde bağlayıcı hukuki görüş niteliği taşımamaktadır.

 

 

 

ONLINE BAŞVURU

Kategori

Fotoğraf Alt Yazısı

Çalıştığı Kurum

Fotoğrafınızı yükleyiniz

*jpeg

ÜYE GİRİŞİ

E-mail

Parola

Şifremi Unuttum

ÜYE OLMAK İÇİN BİLGİLERİ DOLDURUNUZ

Ad

Soyad

Çalıştığı Kurum

Telefon

E-mail

Parola